OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênChào mừng ngày OriginalDLL.com - đặt nơi bạn có thể tìm thấy các dll,ocx tập tin gốc.
Với các tập tin dll, bạn có thể sửa chữa một số vấn đề với hệ thống của bạn.
Chúc may mắn.

đầu 10 dll các tập tin

Mới nhất dll file
Tên tập tinkích thướctập tin phiên bảnmô tả
d3dx9_43.dll1951kb.9.29.952.3111Direct3D 9 Extensions
steam_api.dll118kb.1, 0, 0, 1Steam Client API
vcredist_x86.exe2659kb.6.00.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)Win32 Cabinet Self-Extractor
gta_sa.exe14047kb.1,1,0,0SecuROM User Access Service (V7).
d3dcompiler_43.dll2467kb.9.29.952.3111Direct3D HLSL Compiler
xinput1_3.dll105kb.9.18.944.0000Microsoft Common Controller API
steam_api.dll68kb.1, 0, 0, 1Steam Client API
mscomctl.ocx1045kb.6.01.9833Windows Common Controls ActiveX Control DLL
November 3, 2011
fmodex.dll780kb.4.36.04FMOD Ex SoundSystem
ubiorbitapi_r2_loader.dll229kb.
Send message