OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27
Tên tập tinkích thướctập tin phiên bảnmô tả
ogl.dll1609kb.14.0.4730.1010Office Graphics Library
ogldrv (2).dll1306kb.6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)MSOGL
ogldrv (2).dll1081kb.6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)MSOGL
ogm.dll121kb.
ogpstart.exe989kb.
ogreguirenderer.dll40kb.
ogremain.dll2369kb.
ogreplatform.dll339kb.
ogsatilintegration-2_5.dll5108kb.2.5.0.36OGS ATILIntegration dll
ogsdevicedx9-2_5.dll244kb.2.5.0.36OGS VirtualDeviceDx9 dll
ogsdevices-2_5.dll4011kb.2.5.0.36OGS DeviceManager dll
ogsgdifontdevice-2_5.dll23kb.2.5.0.36OGS GDIFontDevice dll
ogsgraphics-2_5.dll4190kb.2.5.0.36OGS Graphics dll
ogsobjects-2_5.dll1274kb.2.5.0.36OGS ObjectModel dll
ogsshfontdevice-2_5.dll25kb.2.5.0.36OGS SHFontDevice dll
ogswin32integration-2_5.dll39kb.2.5.0.36OGS Win32Integration dll
oid2name.exe25kb.
oid2name.exe39kb.
oimg.dll3401kb.14.0.4730.1010Microsoft OfficeArt Imaging
oimg.dll3401kb.14.0.6009.1000Microsoft OfficeArt Imaging
ois.exe268kb.14.0.6015.1000Microsoft Office 2010
oisapp.dll866kb.14.0.4750.1000Microsoft Office 2010 App
oisapp.dll866kb.14.0.6015.1000Microsoft Office 2010 App
oisctrl.dll22kb.14.0.4750.1000Microsoft Office 2010 Launcher Control
oisgraph.dll254kb.14.0.4750.1000Microsoft Office 2010 Graphics
oisgraph.dll254kb.14.0.6015.1000Microsoft Office 2010 Graphics
oisintl.dll130kb.14.0.4759
ok9ibres (2).dll100kb.6.0.5479.0 (vbl_wcp_d2_drivers.060801-2007)Controlador OKI9IBM
ok9ibres.dll69kb.5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)OKI9IBM driver
ok9ibres.dll70kb.5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)OKI9IBM driver
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27
Send message