OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   231
Tên tập tinkích thướctập tin phiên bảnmô tả
api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll18kb.10.0.16299.15 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll19kb.10.0.17763.1 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll11kb.10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll12kb.10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l1-2-1 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l1-2-1 (4).dll5kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l1-2-1.dll11kb.10.0.10240.16384 (th1.150709-1700)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l1-2-1.dll11kb.10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l1-2-2.dll4kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0 (4).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll18kb.10.0.15063.137 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll11kb.10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll11kb.10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll18kb.10.0.14393.795 (rs1_release_sec.170105-1850)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll16kb.10.0.10240.16384 (th1.150709-1700)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll18kb.10.0.15063.137 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll18kb.10.0.17134.12 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll9kb.10.0.14393.795 (rs1_release_sec.170105-1850)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll11kb.10.0.19041.685 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll18kb.10.0.10586.212 (th2_release_sec.160328-1908)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll3kb.6.3.9410.0 (fbl_esc_ver(kjung).130521-1325)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll20kb.10.0.17763.132 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll11kb.10.0.19041.685 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll18kb.10.0.17134.12 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll18kb.10.0.16299.15 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll11kb.10.0.20348.1 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll12kb.10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-1 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-core-file-l2-1-1 (4).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   231
Send message