OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   206
Tên tập tinkích thướctập tin phiên bảnmô tả
api-ms-win-service-core-l1-1-0 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-core-l1-1-0.dll3kb.6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-core-l1-1-1 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-management-l1-1-0 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-management-l1-1-0 (4).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-management-l1-1-0.dll3kb.6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-management-l2-1-0 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-management-l2-1-0 (4).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-management-l2-1-0.dll3kb.6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-private-l1-1-0 (2).dll4kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-private-l1-1-0 (4).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-private-l1-1-1 (2).dll4kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-winsvc-l1-1-0 (2).dll4kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-winsvc-l1-1-0 (4).dll4kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-winsvc-l1-1-0.dll4kb.6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-service-winsvc-l1-2-0 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-shcore-comhelpers-l1-1-0 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-shcore-obsolete-l1-1-0 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-shcore-registry-l1-1-1 (2).dll4kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-shcore-scaling-l1-1-0 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-shcore-scaling-l1-1-1 (2).dll4kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-shcore-stream-l1-1-0 (2).dll4kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-shcore-sysinfo-l1-1-0 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-shcore-thread-l1-1-0 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-shcore-unicodeansi-l1-1-0 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-shell-shellcom-l1-1-0 (2).dll3kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api-ms-win-shell-shellfolders-l1-1-0 (2).dll4kb.6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)ApiSet Stub DLL
api2096_dll_m.dll68kb.4, 44, 0, 0API_209X_Dll_Multiple DLL
apidll.dll91kb.5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)Windows NT ApiMon Hook
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   206
Send message