OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên02.ini

Thể loại: Open Server
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.36 Kb
Ngày tập tin: 10.09.2012 11:18
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 02.ini:


Sao chép tập tin 02.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 02.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 02.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 02.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 02.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
02965569-cb0b-4551-b58d-a3d8661929a9.dll
9kb.
17.10.2005
02_lvu_01b.ini
0kb.
05.01.2008
02_lvu_02b.ini
0kb.
05.01.2008
02_lvu_03.ini
0kb.
11.02.2008
02_lvu_03b.ini
0kb.
05.01.2008
02_lvu_04.ini
0kb.
05.01.2008
02_lvu_skybox.ini
0kb.
05.01.2008
Send message