OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên02_lvu_01b.ini

Thể loại: Tom Clancy\'s Rainbow Six Vegas
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.13 Kb
Ngày tập tin: 05.01.2008 10:22
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 02_lvu_01b.ini:


Sao chép tập tin 02_lvu_01b.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 02_lvu_01b.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 02_lvu_01b.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 02_lvu_01b.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 02_lvu_01b.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


lvu:
lvui2.dll 13.00.1783.0
531kb.
Logicool Camera Property Pages15.05.2010
lvui2rc.dll 13.00.1783.0
527kb.
Logicool Camera Property Pages15.05.2010
lvui64.dll 13.00.1783.0
753kb.
Logicool Camera Property Pages15.05.2010
lvuirc64.dll 13.00.1783.0
547kb.
Logicool Camera Property Pages15.05.2010
lvui2 (2).dll 10.4.0.1235
207kb.
Logitech Camera Property Pages11.11.2006
lvui2rc (2).dll 10.4.0.1235
515kb.
Logitech Camera Property Pages11.11.2006
lvui64 (2).dll 10.4.0.1235
135kb.
Logitech Camera Property Pages11.11.2006
lvuirc64 (2).dll 10.4.0.1235
357kb.
Logitech Camera Property Pages11.11.2006
02_lvu_02b.ini
0kb.
05.01.2008
02_lvu_03b.ini
0kb.
05.01.2008
02_lvu_03.ini
0kb.
11.02.2008
02_lvu_04.ini
0kb.
05.01.2008
02_lvu_skybox.ini
0kb.
05.01.2008
demo_lvu_04.ini
0kb.
05.01.2008
lvui64.dll 13.80.853.0
750kb.
Logicool Camera Property Pages26.10.2012
lvuirc64.dll 13.80.853.0
547kb.
Logicool Camera Property Pages26.10.2012
uninstallvulkanrt.exe 1.0.61.0
442kb.
Vulkan Runtime Uninstaller14.09.2017
Send message