OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên03.ini

Thể loại: Open Server
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.38 Kb
Ngày tập tin: 10.09.2012 11:18
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 03.ini:


Sao chép tập tin 03.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 03.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 03.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 03.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 03.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
037.cfg
14kb.
19.02.2004
03_convention_01b.ini
0kb.
05.01.2008
03_convention_02.ini
0kb.
05.01.2008
03_convention_02a.ini
0kb.
01.02.2008
03_convention_03.ini
0kb.
11.02.2008
03_convention_03a.ini
0kb.
05.01.2008
03_convention_04.ini
0kb.
05.01.2008
03_convention_parking.ini
0kb.
05.01.2008
03_convention_skydome.ini
0kb.
05.01.2008
Send message