OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên04.ini

Thể loại: Open Server
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.38 Kb
Ngày tập tin: 10.09.2012 11:18
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 04.ini:


Sao chép tập tin 04.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 04.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 04.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 04.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 04.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
0401.dll
44kb.
26.09.2006
0404.dll
33kb.
25.12.2006
0407.dll
44kb.
26.09.2006
040a.dll
44kb.
26.09.2006
040c.dll
44kb.
26.09.2006
0410.dll
44kb.
26.09.2006
0411.dll
52kb.
25.08.2010
0411.dll
44kb.
26.09.2006
0412.dll
44kb.
26.09.2006
0419.dll
44kb.
26.09.2006
042c6894-8b21-4723-ae83-b17dfeeb1413 (2).dll
44kb.
04.10.2006
04e1045f-0dcf-4fea-89a6-a1b4eb85ecfa.dll
8kb.
03.03.2009
04e1045f-0dcf-4fea-89a6-a1b4eb85ecfa.dll
8kb.
12.10.2006
04eb85eb-da14-4e18-9f9c-a0eff6837b00.dll
14kb.
03.03.2009
04eb85eb-da14-4e18-9f9c-a0eff6837b00.dll
13kb.
12.10.2006
04_theatre_01a.ini
0kb.
05.01.2008
04_theatre_01b.ini
0kb.
05.01.2008
04_theatre_01load.ini
0kb.
05.01.2008
04_theatre_02.ini
0kb.
11.02.2008
Send message