OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên04e1045f-0dcf-4fea-89a6-a1b4eb85ecfa.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 8 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 13:46
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 04e1045f-0dcf-4fea-89a6-a1b4eb85ecfa.dll:


Sao chép tập tin 04e1045f-0dcf-4fea-89a6-a1b4eb85ecfa.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 04e1045f-0dcf-4fea-89a6-a1b4eb85ecfa.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 04e1045f-0dcf-4fea-89a6-a1b4eb85ecfa.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 04e1045f-0dcf-4fea-89a6-a1b4eb85ecfa.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 04e1045f-0dcf-4fea-89a6-a1b4eb85ecfa.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
04e1045f-0dcf-4fea-89a6-a1b4eb85ecfa.dll
8kb.
12.10.2006

dcf:
msadcf.dll 2.81.1132.0 (xpsp.080413-0852)
60kb.
Microsoft Data Access - Remote Data Services Data Factory14.04.2008
msadcfr.dll 2.81.1132.0 (xpsp.080413-0852)
16kb.
Microsoft Data Access - Remote Data Services Data Factory Resources13.04.2008
msadcf.dll 2.82.3959.0 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
100kb.
Microsoft Data Access - Remote Data Services Data Factory17.02.2007
msadcfr.dll 2.82.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
20kb.
Microsoft Data Access - Remote Data Services Data Factory Resources24.03.2005
wmsadcf.dll 2.82.3959.0 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
64kb.
Microsoft Data Access - Remote Data Services Data Factory17.02.2007
wmsadcfr.dll 2.82.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
16kb.
Microsoft Data Access - Remote Data Services Data Factory Resources24.03.2005
msadcf.dll 2.10.3711.0
43kb.
Microsoft Remote Data Services Data Factory12.01.1999
msadcfr.dll 2.10.3711.0
4kb.
Microsoft Remote Data Services Data Factory Resources12.01.1999
validcfg.dll 7.5.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
19kb.
Configuration Validation Module21.11.2010
validcfg.dll 7.5.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
22kb.
Configuration Validation Module21.11.2010
msadcf.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
92kb.
Remote Data Services Data Factory21.11.2010
msadcf.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
112kb.
Remote Data Services Data Factory21.11.2010
bdehdcfglib (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
103kb.
Windows BitLocker Drive Preparation Tool14.07.2009
msadcfr.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
8kb.
Remote Data Services Data Factory Resources14.07.2009
145d3b82-fdc2-4925-a66b-7dcfff022a97.dll
8kb.
03.03.2009
145d3b82-fdc2-4925-a66b-7dcfff022a97.dll
7kb.
12.10.2006
7f2f522f-bb91-4614-883d-453dcfcf0275.dll
10kb.
17.10.2005
bdehdcfglib.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
100kb.
Windows BitLocker Drive Preparation Tool12.04.2018
Send message