OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên04eb85eb-da14-4e18-9f9c-a0eff6837b00.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 13.5 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 13:22
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 04eb85eb-da14-4e18-9f9c-a0eff6837b00.dll:


Sao chép tập tin 04eb85eb-da14-4e18-9f9c-a0eff6837b00.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 04eb85eb-da14-4e18-9f9c-a0eff6837b00.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 04eb85eb-da14-4e18-9f9c-a0eff6837b00.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 04eb85eb-da14-4e18-9f9c-a0eff6837b00.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 04eb85eb-da14-4e18-9f9c-a0eff6837b00.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
04eb85eb-da14-4e18-9f9c-a0eff6837b00.dll
13kb.
12.10.2006

eff:
sw_effct.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
41kb.
SideWinder Force Feedback Pro Device Driver17.08.2001
wmpeffects (2).dll 12.0.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
344kb.
Windows Media Player Effects21.11.2010
wmpeffects.dll 12.0.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
344kb.
Windows Media Player Effects21.11.2010
wmpeffects (2).dll 12.0.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
592kb.
Windows Media Player Effects21.11.2010
wmpeffects.dll 12.0.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
592kb.
Windows Media Player Effects21.11.2010
e_iareffp.dll 1, 0, 0, 3
93kb.
RECSDK31.08.2007
e_iepeffp.dll 1. 0. 0. 10
239kb.
E_GEPE3028.11.2007
maxeffectparser.dll 14.0.0.121
156kb.
DX Effect file Parser23.02.2011
plugineffnp.dll 2, 0, 0, 0
112kb.
27.08.2009
plugineffparser.dll 2, 0, 0, 0
108kb.
27.08.2009
efficientpim.exe 3.10.0.322
10728kb.
20.09.2012
lenseffects.dll
89kb.
29.04.2012
transformeffect.dll
89kb.
29.04.2012
vf_steffi_red.dll 4.0.2.6136
134kb.
vf_voices_ged_2_red24.10.2006
masseffect3.exe 05427.01
21824kb.
Mass Effect(TM) 328.10.2012
masseffect3config.exe 1, 3, 0, 1
3626kb.
28.10.2012
soundeffectcomponent (2).dll
99kb.
06.12.2011
effectextractor (10).dll 2.00.3523
25kb.
DirectorZone Menu19.03.2012
effectextractor (21).dll 2.00.3523
24kb.
DirectorZone Menu19.03.2012
effectextractor (23).dll 2.00.3523
23kb.
DirectorZone Menu19.03.2012
Send message