OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên060f2106-8cef-4dc9-9e80-27d654fe2014.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 8.5 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 13:52
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 060f2106-8cef-4dc9-9e80-27d654fe2014.dll:


Sao chép tập tin 060f2106-8cef-4dc9-9e80-27d654fe2014.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 060f2106-8cef-4dc9-9e80-27d654fe2014.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 060f2106-8cef-4dc9-9e80-27d654fe2014.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 060f2106-8cef-4dc9-9e80-27d654fe2014.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 060f2106-8cef-4dc9-9e80-27d654fe2014.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
060f2106-8cef-4dc9-9e80-27d654fe2014.dll
8kb.
12.10.2006

cef:
toolkitpro.resourcefi.dll 13, 0, 0, 0
50kb.
Codejock Software Resource file18.06.2011
toolkitpro.resourcefr.dll 13, 0, 0, 0
52kb.
Codejock Software Resource file18.06.2011
libcef.dll 1.1084.700.12
20515kb.
Chromium Embedded Framework (CEF) Dynamic Link Library31.07.2012
libcef.dll 1.0.365
19380kb.
Chromium Embedded Framework (CEF) Dynamic Link Library04.07.2012
libcef.dll 1.0.0.1001
11826kb.
Chromium Embedded Framework (CEF) Dynamic Link Library
PrivateBuild: Build 1001 - 9/13/2010
18.09.2010
sys_spec_volumetriceffects.cfg
0kb.
14.09.2007
apex_forcefield.dll 1.0.0.0
172kb.
APEX ForceField Module Dynamic Link Library08.09.2009
0a1c3637-a047-4740-a761-1247cef0e940.dll
23kb.
03.03.2009
0a1c3637-a047-4740-a761-1247cef0e940.dll
23kb.
12.10.2006
29ea8c88-b58e-450d-857c-9b39cef9dba3.dll
10kb.
17.10.2005
4236b155-beeb-4806-a4e7-0a3610b5cefd.dll
12kb.
17.10.2005
deviceflows.datamodel.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
1991kb.
DeviceFlows DataModel12.04.2018
wuceffects.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
204kb.
Microsoft Composition Effects12.04.2018
Send message