OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên09f292f7-25db-49f7-a863-83dcd2abc616.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 15 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 13:32
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 09f292f7-25db-49f7-a863-83dcd2abc616.dll:


Sao chép tập tin 09f292f7-25db-49f7-a863-83dcd2abc616.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 09f292f7-25db-49f7-a863-83dcd2abc616.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 09f292f7-25db-49f7-a863-83dcd2abc616.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 09f292f7-25db-49f7-a863-83dcd2abc616.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 09f292f7-25db-49f7-a863-83dcd2abc616.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
09f292f7-25db-49f7-a863-83dcd2abc616.dll
14kb.
12.10.2006

dcd:
ldcdbldr32.dll 1, 2, 8, 111
314kb.
LDCdBldr Module11.04.2012
ldcdbldr64.dll 1, 2, 8, 111
433kb.
LDCdBldr Module11.04.2012
dcdef00 (2).ini
1kb.
02.03.2010
dcdef00.ini
1kb.
15.03.2010
dcdef01 (2).ini
1kb.
10.09.2009
dcdef01.ini
1kb.
10.09.2009
dcdef02 (2).ini
1kb.
28.09.2009
dcdef02.ini
1kb.
28.09.2009
dcdef03 (2).ini
1kb.
25.08.2009
dcdef03.ini
1kb.
18.11.2009
dcdef04 (2).ini
1kb.
21.08.2009
dcdef04.ini
1kb.
10.09.2009
dcdef05 (2).ini
1kb.
10.09.2009
dcdef05.ini
1kb.
10.09.2009
dcdef06 (2).ini
1kb.
01.09.2009
dcdef07 (2).ini
1kb.
21.08.2009
dcdef07.ini
1kb.
21.08.2009
dcdef08 (2).ini
1kb.
21.08.2009
dcdef08.ini
1kb.
13.11.2009
dcdef09 (2).ini
1kb.
24.07.2009
Send message