OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên1118038e-554c-492c-8e03-928f76a7eec0.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 14 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 13:08
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 1118038e-554c-492c-8e03-928f76a7eec0.dll:


Sao chép tập tin 1118038e-554c-492c-8e03-928f76a7eec0.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 1118038e-554c-492c-8e03-928f76a7eec0.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 1118038e-554c-492c-8e03-928f76a7eec0.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 1118038e-554c-492c-8e03-928f76a7eec0.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 1118038e-554c-492c-8e03-928f76a7eec0.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
1118038e-554c-492c-8e03-928f76a7eec0.dll
14kb.
12.10.2006

eec:
system.speech.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
660kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
speechuxcpl.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
398kb.
SpeechUX control panel27.07.2012
system.speech.resources.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
71kb.
System.Speech.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
27.07.2012
system.speech.resources (2).dll 3.0.6920.1109 (lh_tools_devdiv_wpf.071009-1430)
76kb.
5G520O 181;8>B5:0 Windows12.04.2011
system.speech.resources (3).dll 3.0.6920.1109 (lh_tools_devdiv_wpf.071009-1430)
76kb.
5G520O 181;8>B5:0 Windows12.04.2011
system.speech.resources.dll 3.0.6920.1109 (lh_tools_devdiv_wpf.071009-1109)
76kb.
5G520O 181;8>B5:0 Windows12.04.2011
speechux (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1101kb.
Speech UX21.11.2010
speechux.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1101kb.
Speech UX21.11.2010
speechuxcpl.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
409kb.
SpeechUX control panel21.11.2010
speechuxps (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
40kb.
Speech Desktop Proxy14.07.2009
speechuxps (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
19kb.
Speech Desktop Proxy14.07.2009
system.speech (2).dll 3.0.6920.1109 (lh_tools_devdiv_wpf.071009-1109)
672kb.
Windows Speech Library11.06.2009
system.speech.dll 3.0.6920.1109 (lh_tools_devdiv_wpf.071009-1430)
672kb.
Windows Speech Library11.06.2009
foldertreectrl.dll 3, 0, 1, 0
120kb.
18.09.2009
speech.dll 1, 8, 0, 0
19kb.
Text-To-Speech plugin for AkelPad22.07.2012
8b3eb214-e10c-4774-b55b-bfda9eecdf15.dll
16kb.
12.10.2006
99378eec-8bf1-4011-8759-1e541ecc349c.dll
64kb.
30.01.2006
beecrypt.dll
184kb.
19.01.2007
Send message