OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên145d3b82-fdc2-4925-a66b-7dcfff022a97.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 7.5 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 12:43
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 145d3b82-fdc2-4925-a66b-7dcfff022a97.dll:


Sao chép tập tin 145d3b82-fdc2-4925-a66b-7dcfff022a97.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 145d3b82-fdc2-4925-a66b-7dcfff022a97.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 145d3b82-fdc2-4925-a66b-7dcfff022a97.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 145d3b82-fdc2-4925-a66b-7dcfff022a97.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 145d3b82-fdc2-4925-a66b-7dcfff022a97.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
145d3b82-fdc2-4925-a66b-7dcfff022a97.dll
7kb.
12.10.2006

fdc:
fdco1.dll 2, 2, 0, 7314
879kb.
Co-Installer DLL for FD30.07.2009
fdco1 (2).dll 2, 2, 0, 7310
876kb.
Co-Installer DLL for FD01.07.2009
fdco1.dll 2, 2, 0, 7310
878kb.
Co-Installer DLL for FD01.07.2009
2ad4d4d1-273b-4499-9921-9322fdce43a7.dll
7kb.
09.06.2004
fd64e246-6a0c-4c93-bfdc-19d8d5a6de0a (2).dll
28kb.
04.10.2006
Send message