OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên18f9c150-2530-4b16-9d95-d31ecc69425f.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 11.5 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 12:44
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 18f9c150-2530-4b16-9d95-d31ecc69425f.dll:


Sao chép tập tin 18f9c150-2530-4b16-9d95-d31ecc69425f.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 18f9c150-2530-4b16-9d95-d31ecc69425f.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 18f9c150-2530-4b16-9d95-d31ecc69425f.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 18f9c150-2530-4b16-9d95-d31ecc69425f.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 18f9c150-2530-4b16-9d95-d31ecc69425f.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
18f9c150-2530-4b16-9d95-d31ecc69425f.dll
11kb.
12.10.2006

ecc:
twrecc.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
35kb.
Windows OCR Engine - Chinese Recognition for Asian OCR14.07.2009
twrecc.dll 14.0.4730.1010
34kb.
Chinese Recognition for Asian OCR09.01.2010
twrecc.dll 18.0.11415.100
32kb.
Chinese Recognition for Asian OCR14.08.2011
twrecc.dll 1.0e
32kb.
Chinese Recognition for Asian OCR27.06.2011
kellerpecconfig.ini
0kb.
27.06.2008
7eaecc8b-641c-4ac6-be45-f01920e6a2b6.dll
11kb.
17.10.2005
99378eec-8bf1-4011-8759-1e541ecc349c.dll
64kb.
30.01.2006
Send message