OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên2b10bae4-83a1-41f5-87cd-eb69473d6538.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 13.5 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 13:52
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 2b10bae4-83a1-41f5-87cd-eb69473d6538.dll:


Sao chép tập tin 2b10bae4-83a1-41f5-87cd-eb69473d6538.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 2b10bae4-83a1-41f5-87cd-eb69473d6538.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 2b10bae4-83a1-41f5-87cd-eb69473d6538.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 2b10bae4-83a1-41f5-87cd-eb69473d6538.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 2b10bae4-83a1-41f5-87cd-eb69473d6538.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
2b10bae4-83a1-41f5-87cd-eb69473d6538.dll
13kb.
17.10.2005

bae:
libaes3_plugin.dll
37kb.
08.10.2012
376a9c13-8d66-49ec-bae5-d59be13bc519.dll
13kb.
03.03.2009
376a9c13-8d66-49ec-bae5-d59be13bc519.dll
12kb.
12.10.2006
e03c832d-3cc5-4180-948c-2c72f655cbae.dll
56kb.
22.11.2005
mbaeapi.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
890kb.
Mobile Broadband Account Experience API12.04.2018
mbaeapipublic.dll 10.0.17134.112 (WinBuild.160101.0800)
1102kb.
Mobile Broadband Account API08.06.2018
mbaexmlparser.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
50kb.
Mobile Broadband Account Experience Parser12.04.2018
Send message