OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên7z (2).exe

Thể loại: Open Server
Mô tả: 7-Zip Console
Kích thước tập tin: 164.5 Kb
Ngày tập tin: 18.04.2011 19:34
Tập tin phiên bản: 9.22 beta
Nội bộ tên: 7z
Tên file gốc: 7z.exe
Tên sản phẩm: 7-Zip
Sản phẩm phiên bản: 9.22 beta
Tên công ty: Igor Pavlov
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 7z (2).exe:


Sao chép tập tin 7z (2).exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 7z (2).exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 7z (2).exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 7z (2).exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 7z (2).exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
7z (2).dll 9.20
1389kb.
7z Standalone Plugin02.04.2012
7z (2).dll 9.22 beta
920kb.
7z Plugin18.04.2011
7z.dll 9.20
893kb.
7z Standalone Plugin10.01.2012
7z.dll 9.17 beta
170kb.
7z Standalone Extracting Plugin31.05.2012
7z.dll 9.20
898kb.
7z Standalone Plugin20.11.2010
7z.dll 4.57
586kb.
7z Standalone Plugin01.11.2011
7z.dll 9.15 beta
858kb.
7z Standalone Plugin20.06.2010
7z.dll 9.29 alpha
928kb.
7z Plugin07.09.2012
7z.dll 4.65
1104kb.
7z Standalone Plugin18.09.2010
7z.dll 4.65
714kb.
7z Standalone Plugin18.09.2010
7z.dll 9.22 beta
1444kb.
7z Plugin18.04.2011
7z.dll 4.65
709kb.
7z Standalone Plugin03.02.2009
7z.dll 9.20
901kb.
7z Standalone Plugin05.04.2020
7z.dll 19.00
1590kb.
7z Plugin02.01.2022
7z.dll 21.07
1670kb.
7z Plugin03.01.2022
7z.dll 19.00
1640kb.
7z Plugin21.02.2019
7z.dll 19.00
1115kb.
7z Plugin04.01.2022
7z.dll 21.06
1658kb.
7z Plugin24.11.2021
7z.dll 15.14
1038kb.
7z Plugin31.12.2015
Send message