OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên8a6078ed-69d4-4db4-9adb-a3987b26369a.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 13 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 13:46
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt 8a6078ed-69d4-4db4-9adb-a3987b26369a.dll:


Sao chép tập tin 8a6078ed-69d4-4db4-9adb-a3987b26369a.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu 8a6078ed-69d4-4db4-9adb-a3987b26369a.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép 8a6078ed-69d4-4db4-9adb-a3987b26369a.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép 8a6078ed-69d4-4db4-9adb-a3987b26369a.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 8a6078ed-69d4-4db4-9adb-a3987b26369a.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
8a6078ed-69d4-4db4-9adb-a3987b26369a.dll
13kb.
12.10.2006

adb:
wc_snadb.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
4kb.
SNA IBM DBCS-Unicode Conversions DLL24.03.2003
adbwinapi.dll 2.0.0.0
94kb.
Android ADB API09.08.2012
adbwinusbapi.dll 2.0.0.0
60kb.
Android ADB API (WinUsb)31.08.2011
adbeape.dll 3.1.74.12761
30kb.
Adobe APE(32 bit)28.03.2011
adbeape.dll 3.1.74.12761
37kb.
Adobe APE(64 bit)28.03.2011
adbeape.dll 3.1.73.12277
31kb.
Adobe APE(32 bit)02.03.2011
radbatch.exe 1.99q
43kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
05.05.2012
adblock.ini
0kb.
22.04.2010
adberdr705_rus_full.exe
21067kb.
29.03.2007
adb.exe
159kb.
11.02.2013
97e389c0-b889-4896-922c-843aadb02d7b.dll
8kb.
03.03.2009
c06850b2-a74e-453f-adb7-2815d64cea69.dll
7kb.
03.03.2009
adberdr11000_ru_ru.exe
7176kb.
11.12.2014
sensorcustomadbalgorithm.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
21kb.
Microsoft Windows Sensor Custom ADB Algorithm12.04.2018
adb.exe
1435kb.
05.04.2020
adbwinapi.dll 2.0.0.0
102kb.
Android ADB API05.04.2020
adbwinusbapi.dll 2.0.0.0
67kb.
Android ADB API (WinUsb)05.04.2020
Send message