OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêna488e6b9-0da7-4e32-a2e6-0510cbe81b41.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 7.5 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 12:46
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt a488e6b9-0da7-4e32-a2e6-0510cbe81b41.dll:


Sao chép tập tin a488e6b9-0da7-4e32-a2e6-0510cbe81b41.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu a488e6b9-0da7-4e32-a2e6-0510cbe81b41.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép a488e6b9-0da7-4e32-a2e6-0510cbe81b41.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép a488e6b9-0da7-4e32-a2e6-0510cbe81b41.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 a488e6b9-0da7-4e32-a2e6-0510cbe81b41.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
a488e6b9-0da7-4e32-a2e6-0510cbe81b41.dll
7kb.
12.10.2006

cbe:
aecbelecbaseenu.dll 6, 7, 45, 0
165kb.
AecbElecBaseRC DLL
Locale Resources for AecbElecBase
17.01.2011
qgenericbearer4.dll 4.7.3.0
46kb.
C++ application development framework.25.06.2011
qgenericbearer4.dll 4.8.2.0
45kb.
C++ application development framework.08.10.2012
563449a6-7cbe-4c3a-9bd0-9eb2e350bb1c.dll
7kb.
17.10.2005
ccf374c7-fe3c-41c6-bcbe-985f346bfd04.dll
10kb.
17.10.2005
Send message