OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênab (2).exe

Thể loại: Open Server
Mô tả: ApacheBench command line utility
Kích thước tập tin: 71.5 Kb
Ngày tập tin: 19.03.2012 16:54
Tập tin phiên bản: 2.2.22
Nội bộ tên: ab.exe
Tên file gốc: ab.exe
Tên sản phẩm: Apache HTTP Server
Sản phẩm phiên bản: 2.2.22
Tên công ty: Apache Software Foundation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ab (2).exe:


Sao chép tập tin ab (2).exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ab (2).exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ab (2).exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ab (2).exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ab (2).exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ab (2).exe 2.2.23
72kb.
ApacheBench command line utility24.08.2012
ab (3).exe 2.4.3
77kb.
ApacheBench command line utility18.08.2012
ab.exe 2.4.2
77kb.
ApacheBench command line utility06.04.2012
ab37dfca-32a2-4a4b-9dd9-09282ee3037a.dll
10kb.
03.03.2009
ab37dfca-32a2-4a4b-9dd9-09282ee3037a.dll
9kb.
12.10.2006
aba92939-1b14-4a41-af8d-f217794512ee.dll
17kb.
03.03.2009
aba92939-1b14-4a41-af8d-f217794512ee.dll
16kb.
17.10.2005
abbyyzlib.dll 1.0.46.0
159kb.
ABBYY Zlib component11.12.2011
abc.exe 3.3.28.0
1296kb.
AMD Quick Stream
This installation was built with Inno Setup.
14.09.2012
abcells.dll 5,0,119,1362
812kb.
Corel Office Component23.11.2011
abchart.dll 5,0,119,1362
324kb.
Corel Office Component23.11.2011
abcloudops.dll 1.0.0.1
25kb.
TODO:23.11.2011
abcomctrl.dll 5,0,119,1362
286kb.
Corel Office Component23.11.2011
abcomdlg.dll 5,0,119,1362
526kb.
Corel Office Component23.11.2011
abcpy (2).ini
2kb.
18.12.2010
abcpy.ini
3kb.
04.04.2001
abdbcmn.dll 5,0,119,1362
539kb.
Corel Office Component23.11.2011
abdrdll.dll 5,0,110,1293
314kb.
Corel Office Component23.11.2011
abdrwngs.dll 5,0,119,1362
1862kb.
Corel Office Component23.11.2011
Send message