OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaba92939-1b14-4a41-af8d-f217794512ee.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 16.5 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 12:46
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt aba92939-1b14-4a41-af8d-f217794512ee.dll:


Sao chép tập tin aba92939-1b14-4a41-af8d-f217794512ee.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu aba92939-1b14-4a41-af8d-f217794512ee.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép aba92939-1b14-4a41-af8d-f217794512ee.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép aba92939-1b14-4a41-af8d-f217794512ee.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 aba92939-1b14-4a41-af8d-f217794512ee.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
aba92939-1b14-4a41-af8d-f217794512ee.dll
16kb.
17.10.2005

aba:
pabackup.exe 13.0.8.1
5010kb.
PowerArchiver Backup 201219.09.2012
databaselinker.dll 10.2.209.0
414kb.
DatabaseLinker
DatabaseLinker|Built by Mindjet LLC|Version 3.0.0
03.07.2012
databaselinker.resources.dll 10.2.209.0
38kb.
DatabaseLinker
DatabaseLinker|Built by Mindjet LLC|Version 3.0.0
03.07.2012
digikamdatabase.dll
2427kb.
10.10.2012
localdatabaseplugin.dll
49kb.
08.10.2012
update-mime-database.exe
489kb.
08.10.2012
gamedatabase.dll 1.0.2240.0
89kb.
Monolith Game Database10.02.2009
gamedatabase.dll
84kb.
20.11.2008
gamedatabase.dll
60kb.
05.03.2006
e2d1c95b-1b84-4d94-a373-bebabadf7aee.dll
26kb.
03.03.2009
b420aba8-6e6b-4a31-82a2-ca5ae2b66577.dll
8kb.
12.10.2006
e2d1c95b-1b84-4d94-a373-bebabadf7aee.dll
25kb.
12.10.2006
devexpress.xtrabars.v11.2.dll 11.2.11.0
2535kb.
DevExpress.XtraBars
XtraBars Suite
22.10.2015
cabapi.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
80kb.
Mobile Cabinet Library12.04.2018
dabapi.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
14kb.
Desktop Activity Broker API12.04.2018
common.databasecore.dll 5.5.0.5
36kb.
Common.DatabaseCore
Core database services for Prodiance Compliance.
05.04.2020
common.databaseservices.dll 5.5.0.5
111kb.
Common.DatabaseServices
Database services for Microsoft applications.
05.04.2020
common.sqldatabase.dll 5.5.0.5
18kb.
Common.SqlDatabase
SQL Server database services for Prodiance Compliance.
05.04.2020
Send message