OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênabc.exe

Thể loại: 12-10 vista win7 win8 32 dd ccc
Mô tả: AMD Quick Stream
This installation was built with Inno Setup.
Kích thước tập tin: 1.27 Mb
Ngày tập tin: 14.09.2012 16:06
Tập tin phiên bản: 3.3.28.0
Tên sản phẩm: AMD Quick Stream
Sản phẩm phiên bản: 3.3.28.0
Tên công ty: AppEx Networks
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt abc.exe:


Sao chép tập tin abc.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu abc.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép abc.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép abc.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 abc.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
abcells.dll 5,0,119,1362
812kb.
Corel Office Component23.11.2011
abchart.dll 5,0,119,1362
324kb.
Corel Office Component23.11.2011
abcloudops.dll 1.0.0.1
25kb.
TODO:23.11.2011
abcomctrl.dll 5,0,119,1362
286kb.
Corel Office Component23.11.2011
abcomdlg.dll 5,0,119,1362
526kb.
Corel Office Component23.11.2011
abcpy (2).ini
2kb.
18.12.2010
abcpy.ini
3kb.
04.04.2001

abc:
tabctl32.ocx 6.01.9816
216kb.
TABCTL32 OLE Control DLL
March 24, 2009
24.03.2009
tabctl32 (2).ocx 6.00.9043
205kb.
TABCTL32 OLE Control DLL
November 8, 2000
03.11.2012
09f292f7-25db-49f7-a863-83dcd2abc616.dll
15kb.
03.03.2009
18616469-e3a9-4ad7-af1b-c3fabc25e831.dll
50kb.
03.03.2009
1abc2216-3d9a-4b62-95ca-1aca029f703e.dll
11kb.
03.03.2009
09f292f7-25db-49f7-a863-83dcd2abc616.dll
14kb.
12.10.2006
2d22a627-37a2-4010-b0f2-14dabcde7956.dll
7kb.
11.12.2005
9d2367a1-5125-428c-abce-ecf586a63107.dll
8kb.
17.10.2005
aa393da1-cdfa-4c96-8490-de024f8fdabc.dll
52kb.
17.10.2005
tabcal.exe 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
73kb.
Digitizer Calibration Tool27.01.2015
infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v11.1.dll 11.1.20111.1003
263kb.
Infragistics2.Win.UltraWinTabControl.v11.1
Infragistics UltraTabControl class library - Release Version
05.04.2020
infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v8.1.dll 8.1.20081.1000
267kb.
Infragistics2.Win.UltraWinTabControl.v8.1
Infragistics UltraTabControl class library - Release Version
05.04.2020
Send message