OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênabo.dll

Thể loại: Corel Office
Mô tả: Corel Office Component
Kích thước tập tin: 0.99 Mb
Ngày tập tin: 23.11.2011 08:40
Tập tin phiên bản: 5,0,119,1362
Tên file gốc: abo.dll
Tên sản phẩm: Corel Office
Sản phẩm phiên bản: 5,0,0,0
Tên công ty: Corel
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt abo.dll:


Sao chép tập tin abo.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu abo.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép abo.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép abo.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 abo.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
abocomp (2).dll
88kb.
22.08.2013
abocomp.dll 7.5.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
196kb.
ABO compatibility layer21.11.2010
abocomp.dll 7.5.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
216kb.
ABO compatibility layer21.11.2010
abocomp.dll
71kb.
22.08.2013
abolepages.dll 5,0,119,1362
227kb.
Corel Office Component23.11.2011
abom.dll 5,0,119,1362
44kb.
Corel Office Component23.11.2011
about (2).ini
1kb.
21.03.2012
about (3).ini
1kb.
08.02.2012
about.ini
0kb.
07.05.2012
aboutdll.dll
103kb.
03.10.2005
aboutplugin.dll
80kb.
29.11.2012
aboutsettingshandlers.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
250kb.
System Settings About Handlers Implementation12.04.2018
abovelockapphost.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
383kb.
AboveLockAppHost12.04.2018
abow.dll 5,0,119,1362
564kb.
Corel Office Component23.11.2011

abo:
hpcabout.dll 1.0.33.0
17kb.
17.08.2001
hpcabout.dll 1.0.35.0
23kb.
24.03.2005
kio_about.dll
46kb.
08.10.2012
bugaboo.cfg
0kb.
01.02.2001
Send message