OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênabocomp.dll

Thể loại: Windows 7 64-bit
Mô tả: ABO compatibility layer
Kích thước tập tin: 196 Kb
Ngày tập tin: 21.11.2010 08:24
Tập tin phiên bản: 7.5.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Nội bộ tên: abocomp.dll
Tên file gốc: abocomp.dll
Tên sản phẩm: Internet Information Services
Sản phẩm phiên bản: 7.5.7601.17514
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt abocomp.dll:


Sao chép tập tin abocomp.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu abocomp.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép abocomp.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép abocomp.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 abocomp.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
abocomp (2).dll
88kb.
22.08.2013
abocomp.dll 7.5.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
216kb.
ABO compatibility layer21.11.2010
abocomp.dll
71kb.
22.08.2013
Send message