OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênabs.exe

Thể loại: Open Server
Mô tả: ApacheBench/SSL command line utility
Kích thước tập tin: 81.5 Kb
Ngày tập tin: 06.04.2012 11:45
Tập tin phiên bản: 2.4.2
Nội bộ tên: ab.exe
Tên file gốc: ab.exe
Tên sản phẩm: Apache HTTP Server
Sản phẩm phiên bản: 2.4.2
Tên công ty: Apache Software Foundation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt abs.exe:


Sao chép tập tin abs.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu abs.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép abs.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép abs.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 abs.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
abs (2).exe 2.2.23
76kb.
ApacheBench/SSL command line utility24.08.2012
abs (2).exe 2.2.22
76kb.
ApacheBench/SSL command line utility19.03.2012
abs (3).exe 2.4.3
82kb.
ApacheBench/SSL command line utility18.08.2012
abshare.dll 5, 0, 0, 0
822kb.
Corel Office Component23.11.2011
abspel.dll 5, 0, 0, 0
139kb.
Corel Office Component23.11.2011

abs:
tabsrv.dll 1.7.2600.5512
34kb.
Tablet PC Pen and soft-keyboard library
PrivateBuild: Private retail build made by adubey on xpsp.
14.04.2008
system.web.abstractions.dll 4.0.30319.1
24kb.
System.Web.Abstractions.dll11.08.2012
system.web.abstractions.resources.dll 3.5.30729.4926
4kb.
System.Web.Abstractions.dll12.04.2011
system.web.abstractions.dll 3.5.30729.5420
76kb.
System.Web.Abstractions.dll21.11.2010
tabsvc (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
91kb.
Microsoft Tablet PC Input Service21.11.2010
tabsvc.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
91kb.
Microsoft Tablet PC Input Service21.11.2010
tabskb.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
438kb.
Tablet PC Input Panel On-Screen Keyboard21.11.2010
wabsyncprovider (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
71kb.
Microsoft Windows Contacts Sync Provider14.07.2009
wabsyncprovider (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
58kb.
Microsoft Windows Contacts Sync Provider14.07.2009
ticnotabsbho120618.dll 2, 0, 2, 312
669kb.
BhoNew Module24.09.2012
adobecollabsync.exe 10.1.0.534
1212kb.
Adobe Collaboration Synchronizer 10.106.06.2011
system.web.abstractions (2).dll 4.0.0.0
12kb.
05.09.2012
system.web.abstractions.dll 3.5.0.0
57kb.
05.09.2012
system.web.abstractions.dll 3.5.21022.8
61kb.
System.Web.Abstractions.dll05.09.2012
jabswitch (2).exe 2, 0, 7, 0
53kb.
AccessBridge 2.0.315.11.2012
jabswitch.exe 2, 0, 7, 0
53kb.
AccessBridge 2.0.315.11.2012
Send message