OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaccdds.dll

Thể loại: Office 2010
Mô tả: Microsoft Access Visual Database Tools Diagram Surface
Kích thước tập tin: 0.86 Mb
Ngày tập tin: 10.01.2010 02:00
Tập tin phiên bản: 14.0.4730.1010
Nội bộ tên: ACCDDS
Tên file gốc: ACCDDS.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft Office 2010
Sản phẩm phiên bản: 14.0.4730.1010
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt accdds.dll:


Sao chép tập tin accdds.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu accdds.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép accdds.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép accdds.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 accdds.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
accdds.dll 14.0.4750.1000
881kb.
Microsoft Access Visual Database Tools Diagram Surface28.02.2010
accddsf.dll 14.0.4730.1010
396kb.
Microsoft Access Visual Database Tools DDS Forms10.01.2010
accddsf.dll 14.0.4750.1000
396kb.
Microsoft Access Visual Database Tools DDS Forms28.02.2010
accddslm.dll 14.0.4730.1010
362kb.
Microsoft Access Visual Database Tools Layout Manager10.01.2010
accddslm.dll 14.0.4750.1000
362kb.
Microsoft Access Visual Database Tools Layout Manager28.02.2010
accddsui.dll 14.0.4759
22kb.
20.03.2010
Send message