OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaccessibility (2).dll

Thể loại: Unity Setup
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 11 Kb
Ngày tập tin: 05.09.2012 13:23
Tập tin phiên bản: 4.0.0.0
Nội bộ tên: Accessibility
Tên file gốc: Accessibility.dll
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt accessibility (2).dll:


Sao chép tập tin accessibility (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu accessibility (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép accessibility (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép accessibility (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 accessibility (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
accessibility (2).dll 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
11kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
11.06.2009
accessibility (2).dll 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
35kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD104
10.08.2013
accessibility (4).dll 2.0.0.0
10kb.
05.09.2012
accessibility.dll 1.0.3705.0
9kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=005.01.2002
accessibility.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
17kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
10.08.2012
accessibility.dll 2.0.50727.1433
11kb.
Accessibility.dll05.09.2012
accessibility.dll 2.0.50727.7905 (win9rel.050727-7900)
11kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
18.03.2014
accessibility.dll 4.6.1055.0 built by: NETFXREL2
26kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD400
05.01.2022
accessibility.dll 4.800.120.21302
10kb.
Accessibility-version16.01.2022
accessibility.ni (2).dll 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
83kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD104
10.08.2013
accessibility.ni.dll 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
58kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD104
10.08.2013
accessibilitycpl (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
3705kb.
Ease of access control panel22.08.2013
accessibilitycpl.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
3851kb.
Ease of access control panel28.07.2012
accessibilitycpl.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
3641kb.
Ease of access control panel21.11.2010
accessibilitycpl.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
3658kb.
Ease of access control panel21.11.2010
accessibilitycpl.dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
3723kb.
Ease of access control panel22.08.2013
accessibilitycpl.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
3745kb.
Ease of access control panel12.04.2018
Send message