OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaccesspl.dll

Thể loại: Office 2010
Mô tả: Policy.11.0.Microsoft.Office.Interop.Access
Publisher policy to load 14.0 assemblies instead of 11.0 assemblies.
Kích thước tập tin: 11.38 Kb
Ngày tập tin: 21.01.2010 02:12
Tập tin phiên bản: 14.0.4734.1000
Nội bộ tên: Policy.11.0.Microsoft.Office.Interop.Access.dll
Tên file gốc: Policy.11.0.Microsoft.Office.Interop.Access.dll
Tên sản phẩm: Microsoft Office 2010
Sản phẩm phiên bản: 14.0.4734.1000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt accesspl.dll:


Sao chép tập tin accesspl.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu accesspl.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép accesspl.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép accesspl.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 accesspl.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
accesspl (2).cfg
1kb.
29.08.2012
accesspl.dll 14.0.4750.1000
11kb.
Policy.11.0.Microsoft.Office.Interop.Access
Publisher policy to load 14.0 assemblies instead of 11.0 assemblies.
29.08.2012
Send message