OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaccmdd16.dll

Thể loại: nfs2
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 3.78 Kb
Ngày tập tin: 21.02.1997 14:06
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt accmdd16.dll:


Sao chép tập tin accmdd16.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu accmdd16.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép accmdd16.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép accmdd16.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 accmdd16.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


accmdd:
accmdd32.dll 4.04.00.0050
9kb.
DirectDraw S3 Driver 32-bit HAL21.02.1997
Send message