OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênacdb18enures.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 182.22 Kb
Ngày tập tin: 14.01.2011 03:12
Tập tin phiên bản: 18.2.47.0.0
Nội bộ tên: acdb18dres.dll
Tên file gốc: acdb18dres.dll
Tên sản phẩm: Autodesk, Inc. ObjectDBX
Sản phẩm phiên bản: 18.2.47.0.0
Tên công ty: Autodesk, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt acdb18enures.dll:


Sao chép tập tin acdb18enures.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu acdb18enures.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép acdb18enures.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép acdb18enures.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 acdb18enures.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


acdb:
acdb18.dll 18.2.47.0.0
26786kb.
AutoCAD component14.01.2011
acdbmgd.dll 18.2.47.0.0
5846kb.
AutoCAD component14.01.2011
acdbmgdbrep.dll 18.2.47.0.0
142kb.
AutoCAD component14.01.2011
acdbpointclouddbxres.dll 18.2.47.0.0
6kb.
AutoCAD component14.01.2011
42dfacdb-b914-470a-af41-b6e2549c8b93.dll
96kb.
09.05.2008
Send message