OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênacdbmgd.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: AutoCAD component
Kích thước tập tin: 5.71 Mb
Ngày tập tin: 14.01.2011 03:13
Tập tin phiên bản: 18.2.47.0.0
Tên sản phẩm: AutoCAD
Sản phẩm phiên bản: 18.2.47.0.0
Tên công ty: Autodesk, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt acdbmgd.dll:


Sao chép tập tin acdbmgd.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu acdbmgd.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép acdbmgd.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép acdbmgd.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 acdbmgd.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
acdbmgd.dll 24.0.47.0.0
6142kb.
AutoCAD component20.02.2022
acdbmgdbrep.dll 18.2.47.0.0
142kb.
AutoCAD component14.01.2011
acdbmgdbrep.dll 24.0.47.0.0
161kb.
AutoCAD component20.02.2022
Send message