OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênace.dll

Thể loại: Adobe x86
Mô tả: Adobe Color Engine
Kích thước tập tin: 0.96 Mb
Ngày tập tin: 28.03.2011 10:42
Tập tin phiên bản: 2.16.36.12130
Nội bộ tên: ACE
Tên file gốc: ACE.dll
Tên sản phẩm: ACE 2010/12/13-23:37:10
Sản phẩm phiên bản: 64.449933
Tên công ty: Adobe Systems Incorporated
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt ace.dll:


Sao chép tập tin ace.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ace.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ace.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ace.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ace.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ace.dll 2.16.36.12130
1253kb.
Adobe Color Engine28.03.2011
ace.dll 2.17.17.1
799kb.
Adobe Color Engine06.06.2011
ace.dll 2.16.36.12130
986kb.
Adobe Color Engine02.03.2011
ace.dll 6.14.10.2022
92kb.
ATI Display Driver Component22.02.2006
ace.dll
1400kb.
15.01.2022
ace.dll 2.20.02.1
1183kb.
Adobe Color Engine17.03.2015
ace.dll 2.19.18.20743
1913kb.
Adobe Color Engine04.01.2013
ace.dll 2.20.02.39705
1270kb.
Adobe Color Engine03.02.2022
ace.dll 2.20.40.1
966kb.
Adobe Color Engine04.02.2022
ace.dll 2.20.08.1
932kb.
Adobe Color Engine10.02.2022
ace.dll 2.20.02.44522
1735kb.
Adobe Color Engine13.02.2022
ace.dll 2.19.18.20743
1913kb.
Adobe Color Engine24.02.2022
ace.dll 2.20.02.45092
1735kb.
Adobe Color Engine10.04.2022
ace32.dll 11, 10, 0, 24
1646kb.
Advantage Client Engine DLL10.05.2022
ace32loader.exe 4.20.0
54kb.
32 bit UnAceV2.Dll loader09.06.2012
ace32loader.exe 5.60.0
95kb.
32 bit UnAceV2.Dll loader24.06.2018
ace60.dll 0704, 0202, 0102, 0005
136kb.
WinCC common library for ACE10.05.2022
aceatteditres.dll 23.1.47.0.0
13kb.
AutoCAD component13.05.2022
acecnf.dll 12.0.4518.1014
747kb.
Replication Conflict Viewing and Resolution for Microsoft Access26.10.2006

ace:
atrace.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
11kb.
Async Trace DLL17.08.2001
acerscad.dll 1, 0, 0, 0
60kb.
USB User Mode WIAMinidriver
Support Push Model
17.08.2001
exstrace.dll 5.6.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
14kb.
Async Trace DLL14.04.2008
traceprt.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
189kb.
Format Trace Events17.08.2001
unacev2.dll 2.0.3.0
72kb.
UNACE Dynamic Link Library01.03.2001
unacev2.dll 2.1.1.0
74kb.
UNACE Dynamic Link Library06.03.2002
atrace.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
19kb.
Async Trace DLL24.03.2005
acerscad.dll 1, 0, 0, 0
106kb.
USB User Mode WIAMinidriver
Support Push Model
24.03.2005
wpdtrace.dll 5.2.3790.3700 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
15kb.
WPD Tracing24.03.2005
exstrace.dll 6.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
22kb.
Async Trace DLL24.03.2005
wexstrace.dll 6.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
15kb.
Async Trace DLL24.03.2005
wsrmtrace.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
69kb.
Microsoft® File Server Resource Management Tracing Library17.02.2007
fplace.dll 12.0.4518.1014
129kb.
2007 Microsoft Office component26.10.2006
acecore.dll 12.0.4518.1014
1711kb.
Microsoft Office 2007 Access database engine DLL27.10.2006
acedao.dll 12.0.4518.1014
563kb.
Microsoft Office 2007 Access database engine Object Library27.10.2006
aceerr.dll 12.0.4518.1014
47kb.
Microsoft Office 2007 Access database engine Error DLL27.10.2006
acees.dll 12.0.4518.1014
187kb.
Microsoft Office 2007 Access database engine Expression Service27.10.2006
aceexch.dll 12.0.4518.1014
331kb.
Microsoft Office 2007 Access database engine Exchange ISAM26.10.2006
aceexcl.dll 12.0.4518.1014
615kb.
Microsoft Office 2007 Access database engine Excel ISAM26.10.2006
Send message