OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênacer3x.dll

Thể loại: Office 2010
Mô tả: Microsoft Access database engine v3 Red ISAM
Kích thước tập tin: 321.9 Kb
Ngày tập tin: 16.01.2010 03:37
Tập tin phiên bản: 14.0.4732.1000
Nội bộ tên: acer3x
Tên file gốc: acer3x.dll
Tên sản phẩm: Microsoft Office 2010
Sản phẩm phiên bản: 14.0.4732.1000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt acer3x.dll:


Sao chép tập tin acer3x.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu acer3x.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép acer3x.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép acer3x.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 acer3x.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
acer3x.dll 12.0.4518.1014
283kb.
Microsoft Office 2007 Access database engine v3 Red ISAM26.10.2006
acer3x.dll 14.0.4760.1000
322kb.
Microsoft Access database engine v3 Red ISAM22.03.2010

acer:
acerscad.dll 1, 0, 0, 0
60kb.
USB User Mode WIAMinidriver
Support Push Model
17.08.2001
acerscad.dll 1, 0, 0, 0
106kb.
USB User Mode WIAMinidriver
Support Push Model
24.03.2005
acer2x.dll 12.0.4518.1014
255kb.
Microsoft Office 2007 Access database engine v2 Red ISAM26.10.2006
acerclr.dll 12.0.4518.1014
55kb.
2007 Microsoft Office component26.10.2006
acerep.dll 12.0.4518.1014
539kb.
Microsoft Office 2007 Access database engine Replication DLL26.10.2006
acerclr.dll 14.0.4732.1000
43kb.
Microsoft Access database engine Briefcase Reconciler Library16.01.2010
acerep.dll 14.0.4732.1000
515kb.
Microsoft Access database engine Replication DLL17.01.2010
acerclr.dll 14.0.4760.1000
43kb.
Microsoft Access database engine Briefcase Reconciler Library22.03.2010
acerep.dll 14.0.4760.1000
515kb.
Microsoft Access database engine Replication DLL23.03.2010
plasma_applet_panelspacer_internal.dll
60kb.
08.10.2012
qttracereplay.exe
28kb.
08.10.2012
interfaceresources_7c.dll
84kb.
26.11.2008
airacers.ini
9kb.
22.09.2002
carracer (10).ini
3kb.
27.09.2002
carracer (11).ini
3kb.
27.09.2002
carracer (12).ini
3kb.
27.09.2002
carracer (13).ini
3kb.
27.09.2002
Send message