OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênacetxt.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Microsoft Access database engine Text ISAM
Kích thước tập tin: 215.39 Kb
Ngày tập tin: 23.03.2010 11:54
Tập tin phiên bản: 14.0.4760.1000
Nội bộ tên: acetxt
Tên file gốc: acetxt.dll
Tên sản phẩm: Microsoft Office 2010
Sản phẩm phiên bản: 14.0.4760.1000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt acetxt.dll:


Sao chép tập tin acetxt.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu acetxt.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép acetxt.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép acetxt.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 acetxt.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
acetxt.dll 12.0.4518.1014
219kb.
Microsoft Office 2007 Access database engine Text ISAM26.10.2006
acetxt.dll 14.0.4732.1000
215kb.
Microsoft Access database engine Text ISAM17.01.2010
Send message