OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênacge217i.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: Geometry Library
SpecialBuild: production build
Kích thước tập tin: 1.22 Mb
Ngày tập tin: 13.01.2011 18:59
Tập tin phiên bản: 217.0.0.5600
Nội bộ tên: GeLib
Tên file gốc: acge217I.dll
Tên sản phẩm: Autodesk Inventor GeLib
Sản phẩm phiên bản: 217I
Tên công ty: Autodesk, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt acge217i.dll:


Sao chép tập tin acge217i.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu acge217i.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép acge217i.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép acge217i.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 acge217i.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


acge:
acgenral.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
1810kb.
Windows Compatibility DLL14.04.2008
acgen64.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
59kb.
Windows Compatibility DLL24.03.2005
wacgenral.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
1817kb.
Windows Compatibility DLL17.02.2007
acgenral.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2125kb.
Windows Compatibility DLL21.11.2010
acgenral (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
302kb.
Windows Compatibility DLL14.07.2009
gdxacge.dll 16, 0, 14000, 0000
16kb.
GDXACGE
PrivateBuild: Build: 140, Release: 2012 RTM - Date: Wed 01/19/2011
20.01.2011
acgex18.dll 18.2.47.0.0
529kb.
14.01.2011
acge18.dll 18.2.47.0.0
1714kb.
14.01.2011
acgex217i.dll 217.0.0.5600
586kb.
Geometry Library X
SpecialBuild: production build
13.01.2011
lacgear.ini
5kb.
08.04.2008
acgenral (2).dll 6.2.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
299kb.
Windows NT BASE API Client DLL18.03.2014
acgenral (5).dll 6.2.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
2384kb.
Windows NT BASE API Client DLL18.03.2014
acgenral.dll 4.0.30319.34014 built by: FX45W81RTMGDR
338kb.
Microsoft Common Language Runtime Class Library
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD354
21.10.2018
Send message