OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênacgenral (2).dll

Thể loại: windows 8
Mô tả: Windows NT BASE API Client DLL
Kích thước tập tin: 298.5 Kb
Ngày tập tin: 18.03.2014 15:30
Tập tin phiên bản: 6.2.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
Nội bộ tên: kernel32
Tên file gốc: kernel32
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.2.9200.16384
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt acgenral (2).dll:


Sao chép tập tin acgenral (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu acgenral (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép acgenral (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép acgenral (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 acgenral (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
acgenral (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
302kb.
Windows Compatibility DLL14.07.2009
acgenral (5).dll 6.2.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
2384kb.
Windows NT BASE API Client DLL18.03.2014
acgenral.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
1810kb.
Windows Compatibility DLL14.04.2008
acgenral.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2125kb.
Windows Compatibility DLL21.11.2010
acgenral.dll 4.0.30319.34014 built by: FX45W81RTMGDR
338kb.
Microsoft Common Language Runtime Class Library
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD354
21.10.2018

acgenral:
wacgenral.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
1817kb.
Windows Compatibility DLL17.02.2007
Send message