OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaclayers.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Windows Compatibility DLL
Kích thước tập tin: 295 Kb
Ngày tập tin: 16.02.2019 14:34
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.619 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: ACLAYERS.DLL
Tên file gốc: ACLAYERS.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.619
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt aclayers.dll:


Sao chép tập tin aclayers.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu aclayers.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép aclayers.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép aclayers.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 aclayers.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
aclayers (2).dll 6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
549kb.
Windows NT BASE API Client DLL21.11.2010
aclayers (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
307kb.
Windows Compatibility DLL22.08.2013
aclayers.dll 5.00.2920.0000
441kb.
Shell Doc Object and Control Library14.04.2008
aclayers.dll 6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
342kb.
Windows NT BASE API Client DLL04.03.2011
aclayers.dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
231kb.
Windows Compatibility DLL22.08.2013
aclayers.dll 6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
547kb.
Windows NT BASE API Client DLL26.10.2017

aclayers:
waclayers.dll 5.00.2920.0000
412kb.
Shell Doc Object and Control Library12.03.2011
Send message