OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênacspecfc (2).dll

Thể loại: windows 8
Mô tả: Windows Compatibility DLL
Kích thước tập tin: 40.5 Kb
Ngày tập tin: 18.03.2014 15:30
Tập tin phiên bản: 6.3.9600.16427 (winblue_gdr.131012-0944)
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.3.9600.16427
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt acspecfc (2).dll:


Sao chép tập tin acspecfc (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu acspecfc (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép acspecfc (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép acspecfc (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 acspecfc (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
acspecfc (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
463kb.
Windows Compatibility DLL14.07.2009
acspecfc (5).dll 6.3.9600.17021 (winblue_gdr.140209-1045)
433kb.
Windows Compatibility DLL18.03.2014
acspecfc.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
240kb.
Windows Compatibility DLL14.04.2008
acspecfc.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
109kb.
Windows Compatibility DLL14.07.2009
acspecfc.dll 6.3.9600.17050 (winblue_gdr.140312-1703)
433kb.
Windows Compatibility DLL19.04.2014
acspecfc.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
57kb.
Windows Compatibility DLL12.04.2018

acspecfc:
wacspecfc.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
261kb.
Windows Compatibility DLL24.03.2005
Send message