OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênadmtmpl.dll

Thể loại: Windows 7 64-bit
Mô tả: Administrative Templates Extension
Kích thước tập tin: 0.55 Mb
Ngày tập tin: 28.07.2012 00:51
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Nội bộ tên: AdmTmpl
Tên file gốc: AdmTmpl.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17514
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt admtmpl.dll:


Sao chép tập tin admtmpl.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu admtmpl.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép admtmpl.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép admtmpl.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 admtmpl.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
admtmpl (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
435kb.
Administrative Templates Extension18.03.2014
admtmpl.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
428kb.
Administrative Templates Extension21.11.2010
admtmpl.dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
550kb.
Administrative Templates Extension18.03.2014
admtmpl.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
530kb.
Administrative Templates Extension12.04.2018
admtmpl.dll 10.0.19041.572 (WinBuild.160101.0800)
419kb.
Administrative Templates Extension26.01.2022

admtmpl:
microsoft.grouppolicy.admtmpleditor.resources (2 6.1.7600.16385
88kb.
12.04.2011
microsoft.grouppolicy.admtmpleditor.resources.dl 6.1.7600.16385
88kb.
12.04.2011
microsoft.grouppolicy.admtmpleditor.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
186kb.
Microsoft® Group Policy Administrative Template Editor21.11.2010
microsoft.grouppolicy.admtmpleditor.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
192kb.
Microsoft® Group Policy Administrative Template Editor21.11.2010
Send message