OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênadskassetapi_new-2_5.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: Protein Asset API
PrivateBuild: 2.5.22.0
Kích thước tập tin: 1.29 Mb
Ngày tập tin: 22.02.2011 21:52
Tập tin phiên bản: 2.5.22.0
Nội bộ tên: adskassetapi_new-2_5
Tên file gốc: adskassetapi_new-2_5
Tên sản phẩm: Protein Asset API
Sản phẩm phiên bản: 2.5.22.0
Tên công ty: Autodesk, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt adskassetapi_new-2_5.dll:


Sao chép tập tin adskassetapi_new-2_5.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu adskassetapi_new-2_5.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép adskassetapi_new-2_5.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép adskassetapi_new-2_5.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 adskassetapi_new-2_5.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


adskassetapi:
adskassetapi_new-16.dll 2.1.101.0
2755kb.
Consist Material Library SDK
PrivateBuild: 2.1.101.0
20.02.2022
Send message