OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênadsldp.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: ADs LDAP Provider DLL
Kích thước tập tin: 334 Kb
Ngày tập tin: 09.05.2008 21:24
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.4275 (srv03_sp2_qfe.080417-1307)
Nội bộ tên: oledsldp
Tên file gốc: oledsldp
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.4275
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt adsldp.dll:


Sao chép tập tin adsldp.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu adsldp.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép adsldp.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép adsldp.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 adsldp.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
adsldp (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) 14.07.2009
adsldp (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623) 22.08.2013
adsldp.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113) 14.04.2008
adsldp.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
adsldp.dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623) 22.08.2013
adsldp.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) 12.04.2018
adsldpc (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) 14.07.2009
adsldpc (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623) 22.08.2013
adsldpc.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113) 14.04.2008
adsldpc.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710) 17.02.2007
adsldpc.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) 14.07.2009
adsldpc.dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623) 22.08.2013
adsldpc.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) 12.04.2018
Send message