OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênadsldpc.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: ADs LDAP Provider C DLL
Kích thước tập tin: 140 Kb
Ngày tập tin: 14.04.2008 06:41
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
Nội bộ tên: adsldpc
Tên file gốc: adsldpc
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.5512
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt adsldpc.dll:


Sao chép tập tin adsldpc.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu adsldpc.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép adsldpc.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép adsldpc.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 adsldpc.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
adsldpc (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
198kb.
ADs LDAP Provider C DLL14.07.2009
adsldpc (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
210kb.
ADs LDAP Provider C DLL22.08.2013
adsldpc.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
241kb.
ADs LDAP Provider C DLL17.02.2007
adsldpc.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
231kb.
ADs LDAP Provider C DLL14.07.2009
adsldpc.dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
243kb.
ADs LDAP Provider C DLL22.08.2013
adsldpc.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
246kb.
ADs LDAP Provider C DLL12.04.2018

adsldpc:
wadsldpc.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
150kb.
ADs LDAP Provider C DLL17.02.2007
Send message