OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênadvpack.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: ADVPACK
Kích thước tập tin: 158 Kb
Ngày tập tin: 08.03.2009 08:39
Tập tin phiên bản: 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0338)
Nội bộ tên: ADVPACK.DLL
Tên file gốc: ADVPACK.DLL
Tên sản phẩm: Windows® Internet Explorer
Sản phẩm phiên bản: 8.00.6001.18702
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt advpack.dll:


Sao chép tập tin advpack.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu advpack.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép advpack.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép advpack.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 advpack.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
advpack (2).dll 8.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) 14.07.2009
advpack (2).dll 11.00.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623) 22.08.2013
advpack.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105) 14.04.2008
advpack.dll 5.50.4522.1800 20.10.2000
advpack.dll 4.71.1015.0 31.01.2000
advpack.dll 8.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) 14.07.2009
advpack.dll 5.00.2516.1900 14.04.1999
advpack.dll 5.50.4027.300 03.12.1999
advpack.dll 4.70.1186 20.09.1996
advpack.dll 5.00.2116.100 27.04.1999
advpack.dll 4.72.3610.1500 16.10.1998
advpack.dll 4.71.0410.0 24.02.2003
advpack.dll 6.00.2600.0000 04.04.2003
advpack.dll 11.00.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623) 22.08.2013
advpack.dll 11.00.17134.1 (WinBuild.160101.0800) 12.04.2018
Send message