OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênagentdp2.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Microsoft Character Animation Data Provider
Kích thước tập tin: 63 Kb
Ngày tập tin: 17.02.2007 01:33
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1242
Nội bộ tên: AgentDataProvider2
Tên file gốc: AgentDp2.dll
Tên sản phẩm: Microsoft Character Animation Data Provider
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1242
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt agentdp2.dll:


Sao chép tập tin agentdp2.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu agentdp2.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép agentdp2.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép agentdp2.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 agentdp2.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
agentdp2.dll 2.00.0.3427 14.04.2008
Send message