OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênagrsco64.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Agere Soft Modem 64 bit Co-Installer
Kích thước tập tin: 4.5 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 20:11
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 2
Nội bộ tên: AGRSCO64.DLL
Tên file gốc: AGRSCO64.DLL
Tên sản phẩm: Agere Soft Modem 64 bit Co-Installer
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 2
Tên công ty: Agere Systems
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt agrsco64.dll:


Sao chép tập tin agrsco64.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu agrsco64.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép agrsco64.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép agrsco64.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 agrsco64.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message