OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênagt0409.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Microsoft Agent International Dll
Kích thước tập tin: 19.5 Kb
Ngày tập tin: 14.04.2008 00:02
Tập tin phiên bản: 2.00.0.3427
Nội bộ tên: agt0409
Tên file gốc: agt0409.dll
Tên sản phẩm: Microsoft Agent International Dll
Sản phẩm phiên bản: 2.00.0.3427
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt agt0409.dll:


Sao chép tập tin agt0409.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu agt0409.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép agt0409.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép agt0409.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 agt0409.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
agt0409.dll 5.2.3790.1240
20kb.
Microsoft Agent International Dll24.03.2005

agt:
agt0401.dll 2.00.0.3422
19kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt0404.dll 2.00.0.3422
19kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt0405.dll 2.00.0.3422
19kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt0406.dll 2.00.0.3422
19kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt0407.dll 2.00.0.3422
21kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt0408.dll 2.00.0.3422
22kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt040b.dll 2.00.0.3422
19kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt040c.dll 2.00.0.3422
21kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt040d.dll 2.00.0.3422
19kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt040e.dll 2.00.0.3422
20kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt0410.dll 2.00.0.3422
21kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt0411.dll 2.00.0.3422
19kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt0412.dll 2.00.0.3422
19kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt0413.dll 2.00.0.3422
21kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt0414.dll 2.00.0.3422
19kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt0415.dll 2.00.0.3422
19kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt0416.dll 2.00.0.3422
20kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt0419.dll 2.00.0.3422
19kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
agt041d.dll 2.00.0.3422
19kb.
Microsoft Agent International Dll03.04.2007
Send message