OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaida_zipdll.dll

Thể loại: FinalWire
Mô tả: zlib data compression and ZIP file I/O library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
Kích thước tập tin: 80.14 Kb
Ngày tập tin: 25.10.2011 19:20
Tập tin phiên bản: 1.2.5
Nội bộ tên: zlib
Tên file gốc: zlib.dll
Tên sản phẩm: ZLib.DLL
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt aida_zipdll.dll:


Sao chép tập tin aida_zipdll.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu aida_zipdll.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép aida_zipdll.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép aida_zipdll.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 aida_zipdll.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


aida:
aida_bench32.dll 2.70
2707kb.
AIDA64 Benchmark Module25.10.2011
aida_bench64.dll 2.70
3022kb.
AIDA64 Benchmark Module25.10.2011
aida_cpuid.dll
1351kb.
25.10.2011
aida_diskbench.dll
334kb.
25.10.2011
aida_icons2k.dll
142kb.
25.10.2011
aida_icons7.dll
268kb.
25.10.2011
aida_iconsxp.dll
198kb.
25.10.2011
aida_lglcd3.dll
59kb.
25.10.2011
aida_mondiag.dll
1046kb.
25.10.2011
aida_update.dll
27kb.
25.10.2011
Send message