OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênalinkui.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Assembly Linker Error/Warning Messages
Kích thước tập tin: 16 Kb
Ngày tập tin: 05.01.2002 03:54
Tập tin phiên bản: 7.00.9466
Nội bộ tên: alinkui
Tên file gốc: alinkui.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Visual Studio .NET
Sản phẩm phiên bản: 7.00.9466
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt alinkui.dll:


Sao chép tập tin alinkui.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu alinkui.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép alinkui.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép alinkui.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 alinkui.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
alinkui (10).dll 12.0.20806.33440 built by: FX45W81RTMREL
37kb.
18.03.2014
alinkui (12).dll 12.0.20806.33440 built by: FX45W81RTMREL
35kb.
Assembly Linker Error/Warning Messages10.08.2013
alinkui (2).dll 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
27kb.
!>>1I5=8O >1 >H81:0E 8 ?@54C?@5645=8O :>=>2I8:0 A1>@>:12.04.2011
alinkui (2).dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
26kb.
!>>1I5=8O >1 >H81:0E 8 ?@54C?@5645=8O :>=>2I8:0 A1>@>:21.04.2010
alinkui (2).dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
24kb.
Assembly Linker Error/Warning Messages18.03.2010
alinkui (2).dll 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
25kb.
Assembly Linker Error/Warning Messages11.06.2009
alinkui (2).dll 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
24kb.
Assembly Linker Error/Warning Messages11.06.2009
alinkui (2).dll 8.0.50727.7905 (win9rel.050727-7900)
28kb.
18.03.2014
alinkui (3).dll 8.0.50727.7905 (win9rel.050727-7900)
25kb.
Assembly Linker Error/Warning Messages18.03.2014
alinkui (4).dll 8.0.50727.7905 (win9rel.050727-7900)
27kb.
18.03.2014
alinkui (8).dll 12.0.20806.33440 built by: FX45W81RTMREL
37kb.
18.03.2014
alinkui.chs.dll 7.00.9466
16kb.
Assembly Linker Error/Warning Messages29.01.2002
alinkui.cht.dll 7.00.9466
16kb.
Assembly Linker Error/Warning Messages29.01.2002
alinkui.dll 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
26kb.
12.04.2011
alinkui.dll 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
27kb.
!>>1I5=8O >1 >H81:0E 8 ?@54C?@5645=8O :>=>2I8:0 A1>@>:12.04.2011
alinkui.dll 8.0.50727.7905 (win9rel.050727-7900)
26kb.
Assembly Linker Error/Warning Messages18.03.2014
alinkui.es.dll 7.00.9466
18kb.
Error de Assembly Linker/Mensajes de advertencia14.02.2002
alinkui.fr.dll 7.00.9466
18kb.
Messages d'erreur ou d'avertissement Assembly Linker18.02.2002
alinkui.ger.dll 7.00.9466
18kb.
Assembly-Linkerfehler/Warnungsmeldungen22.02.2002

alinkui:
alinkui.it.dll 7.00.9466
18kb.
Messaggi di errore/avviso di Assembly Linker18.02.2002
alinkui.ja.dll 7.00.9466
16kb.
Assembly Linker Error/Warning Messages25.01.2002
alinkui.kor.dll 7.00.9466
16kb.
Assembly Linker Error/Warning Messages29.01.2002
Send message