OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênamstream.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: DirectShow Runtime.
Kích thước tập tin: 120 Kb
Ngày tập tin: 17.02.2007 01:33
Tập tin phiên bản: 6.05.3790.3959
Nội bộ tên: AMStream.dll
Tên file gốc: AMStream.dll
Tên sản phẩm: DirectShow
Sản phẩm phiên bản: 6.05.3790.3959
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt amstream.dll:


Sao chép tập tin amstream.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu amstream.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép amstream.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép amstream.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 amstream.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
amstream (2).dll 6.6.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
87kb.
DirectShow Runtime.21.11.2010
amstream (2).dll 6.6.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
69kb.
DirectShow Runtime.21.11.2010
amstream (2).dll 6.6.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
64kb.
DirectShow Runtime.22.08.2013
amstream.dll 6.05.2600.5512
69kb.
DirectShow Runtime.14.04.2008
amstream.dll 6.01.05.0130
64kb.
DirectShow Runtime.22.04.1999
amstream.dll 6.6.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
87kb.
DirectShow Runtime.21.11.2010
amstream.dll 6.00.02.0902
66kb.
DirectShow Runtime.02.09.1998
amstream.dll 6.05.01.0900
63kb.
DirectShow Runtime.11.12.2002
amstream.dll 6.05.01.0900
64kb.
DirectShow Runtime.11.12.2002
amstream.dll 6.6.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
84kb.
DirectShow Runtime.22.08.2013
amstream.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
93kb.
DirectShow Runtime.12.04.2018

amstream:
wamstream.dll 6.05.3790.3959
71kb.
DirectShow Runtime.17.02.2007
Send message