OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênanox.exe

Thể loại: Anachronox
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 0.54 Mb
Ngày tập tin: 15.06.2007 13:26
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt anox.exe:


Sao chép tập tin anox.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu anox.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép anox.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép anox.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 anox.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
anox.cfg
2kb.
01.06.2001
anoxgfx.dll
244kb.
27.06.2001
anoxgfx_d.dll
632kb.
27.06.2001
anoxsnd.dll
68kb.
27.06.2001
Send message